Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door Bonteboktrading, statutair gevestigd te Jonkerslan, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Bonteboktrading. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op werknemers van Bonteboktrading en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
 3. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Bonteboktrading uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 4. Deze voorwaarden worden in ieder geval geacht door de wederpartij te zijn aanvaard indien hij tot betaling van een factuur van Bonteboktrading is overgegaan.

Artikel 2   Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Bonteboktrading zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; in dat geval heeft de aanbieding een geldigheidsduur van een maand.
 2. Bonteboktrading kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een overeenkomst komt tot stand indien Bonteboktrading telefonisch dan wel schriftelijk, waaronder mede wordt begrepen langs elektronische weg of door middel van verzending van de factuur, heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de wederpartij te aanvaarden. Indien geen afzonderlijke opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur derhalve tevens als opdrachtbevestiging.
 4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Bonteboktrading of voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden binden Bonteboktrading niet, tenzij deze door Bonteboktrading schriftelijk worden bevestigd zoals in lid 3 hiervoor vermeld.

 

Artikel 3   Prijs en prijsaanpassing

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, vervoers- en verzekeringskosten, kosten van takel-, laad- en loswerkzaamheden, administratiekosten, de kosten van (het verkrijgen van) de benodigde documenten en vergunningen, in- en uitvoerrechten en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in euro’s.
 3. Indien van overheidswege het percentage omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd, zal tussen partijen verrekening plaatsvinden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 4   Levering en risico

 1. De levering geschiedt na betaling van de factuur, op het bedrijf van Bonteboktrading , tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden is overeengekomen, wordt deze termijn door Bonteboktrading naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch deze is niet bindend.
 3. De levering geschiedt onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop aangevangen wordt de goederen in/op een door of namens de wederpartij of door Bonteboktrading ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden.
 4. Indien de goederen binnen twee maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, isBonteboktrading gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 10% (zegge: tien procent) van het netto factuurbedrag met een minimum van € 1.000 (zegge: duizend euro), zulks onverminderd het recht van Bonteboktrading om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
 5. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren goederen komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van de levering dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.
 6. De kosten verband houdende met levering van goederen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, (het verkrijgen van) de benodigde documenten en vergunningen, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5   Vervoersafspraken

 1. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Bonteboktrading is niet aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van het geleverde, ontstaan tijdens het vervoer daarvan. Evenmin is Bonteboktrading aansprakelijk voor vertraging in de levering.
 2. Eventuele overige voorwaarden en bepalingen waaronder het vervoer plaatsvindt, worden schriftelijk door partijen vastgelegd.

Artikel 6   Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, behoudt Bonteboktrading zich de eigendom van het geleverde voor tot op het moment waarop de wederpartij volledig aan al zijn verplichtingen jegens Bonteboktrading , uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan Bonteboktrading betreffende:
  1. de krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
  2. krachtens enige overeenkomst ten behoeve van de wederpartij te verrichten werkzaamheden;
  3. vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst;
 2. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen dan wel zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook, en is de wederpartij verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van Bonteboktrading voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
 3. Bonteboktrading heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens in Bonteboktrading gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Bonteboktrading in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 4. De wederpartij verleent Bonteboktrading nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een door Bonteboktrading aan te wijzen derde indien Bonteboktrading het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Artikel 7   Garantie en reclame

 1. Bonteboktrading verleent geen garantie op het door haar geleverde, de goederen worden verkocht “as ware it is” tenzij partijen uitdrukkelijkeen garantieverplichting zijn overeengekomen dan wel indien op Bonteboktrading op grond van de wet een garantieverplichting rust.
 2. Bonteboktrading biedt geen mogelijkheid tot omruilen of bij nader inzien terug brengen van gekochte goederen door wederpartij.
 3. De koper wordt door Bonteboktrading in de gelegenheid gesteld op eigen kosten een aankoop – veiligheids- en technische inspectie/keuring te laten uitvoeren
 4. Niet onder enige garantieverplichting vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
  1. onoordeelkundige behandeling door de wederpartij;
  2. door de wederpartij aan het geleverde aangebrachte wijzigingen;
  3. slijtage welke niet buitensporig is gezien het gebruik dat voor Bonteboktrading voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
  4. gebruik van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het geleverde verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het geleverde geleverd is;
  5. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
 5. Voor zover een vergunning voor het bezit en/of gebruik van het geleverde vereist is, draagt de wederpartij zelf zorg voor het verkrijgen daarvan.
 6. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling op te schorten dan wel te verrekenen. De wederpartij blijft in geval van reclamatie ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 7. De wederpartij dient Bonteboktrading in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de klacht juist wordt bevonden, heeft Bonteboktrading het recht het gebrek in het geleverde naar keuze kosteloos te herstellen of het geleverde volledig te vervangen door een gelijkwaardige zaak. Hij kan, naar keuze, haar garantieverplichting ook nakomen door het crediteren van (een deel van) de prijs.
 8. In geval van herstel van het geleverde geldt het navolgende:

1      Bonteboktrading zal zich inspannen om het herstel zo spoedig als onder de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) voeren. De wederpartij biedt alle daartoe vereiste medewerking;

2      het herstel geschiedt zoveel mogelijk op een door Bonteboktrading aan te wijzen plaats. Het transport naar en van die plaats is voor rekening en risico van de wederpartij;

3      in geval van ongedaan maken buiten Nederland komen tevens de reis- en verblijfkosten van hen die onderzoek verrichten en de herstelwerkzaamheden uitvoeren voor rekening van de wederpartij;

4      goederen of onderdelen die bij eventueel herstel vrij komen, worden automatisch eigendom van Bonteboktrading;

5      voor zover zich gebreken voordoen ten aanzien van goederen die Bonteboktrading van een derde heeft verkregen, geschiedt het herstel daarvan slechts kosteloos voor zover de derde de kosten van ongedaan making voor zijn rekening neemt.

 1. Indien komt vast te staan dat de klacht van de wederpartij ongegrond is, is de wederpartij gehouden de door Bonteboktrading gemaakte kosten, zoals reiskosten en onderzoekskosten, te vergoeden.
 2. Indien Bonteboktrading niet in de gelegenheid wordt gesteld gebreken te herstellen, doch de wederpartij een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die hiervoor worden gemaakt voor rekening van de wederpartij en vervalt elke garantieverplichting van Bonteboktrading .
 3. Gedurende de periode waarin de wederpartij in verzuim is enige verplichting welke voor hem uit de onderhavige of enig andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst na te komen, is Bonteboktrading niet gehouden tot het verlenen van enige garantie.

 

Artikel 8    Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Bonteboktrading voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de opdracht dan wel het bedrag waarvoor Bonteboktrading zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien Bonteboktrading zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met Bonteboktrading zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
 2. Bonteboktrading is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en reputatieschade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien schade aan het licht treedt 12 (zegge: twaalf) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis, dan is Bonteboktrading daarvoor niet aansprakelijk. Een vordering tot schadevergoeding vervalt ook indien de wederpartij niet binnen 6 (zegge: zes) maanden nadat de schade aan het licht is gekomen ter zake een rechtsvordering tegen Bonteboktrading aanhangig maakt.
 4. De wederpartij vrijwaart Bonteboktrading tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen Bonteboktrading en de wederpartij.
 5. De in het eerste en tweede lid neergelegde beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor niet-leidinggevende ondergeschikten van Bonteboktrading
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Bonteboktrading gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bonteboktrading of zijn leidinggevenden.

 

Artikel 9   Betaling

 1. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de levering plaats te vinden, zonder enig recht op korting of verrekening, ook in faillissement, ten kantore van Bonteboktrading of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
 2. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen vijf werkdagen na de factuurdatum.
 3. Alle kosten, welke voor Bonteboktrading voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de wederpartij van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso, deurwaarder, juridische bijstand alsmede alle andere buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Bonteboktrading en de wederpartij gesteld op minimaal 15% (zegge: vijftien procent) van de te vorderen hoofdsom, dan wel, indien aan dit bedrag een wettelijk maximum is gesteld, een bedrag ter grootte van dit wettelijke maximum. De wederpartij is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
 4. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling, beslaglegging ten laste van de wederpartij en stillegging of liquidatie van zijn onderneming, is al hetgeen Bonteboktrading van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 5. Bonteboktrading is gerechtigd om haar leveringsverplichting op te schorten totdat de wederpartij al zijn verplichtingen jegens Bonteboktrading hoe ook ontstaan is nagekomen.
 6. Aan werknemers van Bonteboktrading , die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Bonteboktrading is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de wederpartij, indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Bonteboktrading is alsdan gerechtigd haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
 2. Onder oorzaken die Bonteboktrading niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen en het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Bonteboktrading goederen of diensten betrekt.
 3. Indien een van de omstandigheden zoals bedoeld in lid 1 en 2 zich voordoet, doet t Bonteboktrading en spoedigste, onder overlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.
 4. Indien Bonteboktrading de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort en de periode van overmacht duurt langer voort dan 3 (zegge: drie) maanden, dan is zowel Bonteboktrading als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van kosten en/of schade aan de andere partij, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
 5. Indien Bonteboktrading bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bonteboktrading gerechtigd om het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Bonteboktrading en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag alsmede enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Bonteboktrading en de wederpartij dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de Rechtbank Noord- Nederland in Nederland.